Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?

138
Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 với những quy định sâu rộng về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và kiểm toán viên nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị kiểm toán nhà nước, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2016. Bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống van bản ở bài viết “Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?” dưới đây nhé!

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:81/2015/QH13Loại văn bản:Luật
Nơi ban hành:Quốc hộiNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:24/06/2015Ngày hiệu lực:01/01/2016
Ngày công báo:27/07/2015Số công báo:Từ số 865 đến số 866
Tình trạng:Còn hiệu lực

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?

Quy định về phạm vi, đối tượng kiểm toán

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định đối tượng kiểm toán của KTNN là việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của đơn vị được kiểm toán. Luật quy định rõ nội dung tài chính công, tài sản công theo phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (Điều 3). Do phạm vi kiểm toán được mở rộng theo Hiến pháp, ngoài các đơn vị được kiểm toán như quy định của pháp luật hiện hành, Luật KTNN 2015 bổ sung thêm đơn vị được kiểm toán là cơ quan quản lý nợ công.

Đối với công ty: Công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cổ phần. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn cổ phần trở xuống, nếu xét thấy cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp (khoản 10, Điều 55).

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước gửi dự thảo luật, quy định hoặc quyết định đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước

 • Đáp ứng các yêu cầu chung của kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước.
 • Kiên định chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có kiến ​​thức về hành chính công và quản lý kinh tế – xã hội.
 • Am hiểu các quy trình nghiệp vụ và chuẩn mực kiểm toán chính phủ.
 • Đã vượt qua kỳ thi kiểm toán viên nhà nước.

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có hoạt động KTNN, Luật bổ sung Chương 7 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động KTNN:

Quốc hội và kiểm toán nhà nước; Chính phủ với kiểm toán nhà nước; quy định trách nhiệm của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, quy định trách nhiệm của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; các cơ quan, tổ chức trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán; quy định thẩm quyền kiểm tra của Quốc hội, trách nhiệm báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn của Tổng Kiểm toán nhà nước trước Quốc hội và đại biểu Quốc hội (điều 63).

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?
Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?

Quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước

Nội dung quy định về kiểm toán nhà nước theo Luật Kiểm toán nhà nước 2015, bao gồm:

 • Kiểm toán là cuộc kiểm toán có mục đích đánh giá và xác nhận tính chính xác, đúng đắn của các thông tin tài chính và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;
 • Kiểm toán tuân thủ là cuộc kiểm toán có mục đích đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, các quy tắc và quy định mà đơn vị được kiểm toán phải tuân thủ;
 • Kiểm toán hoạt động là cuộc kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý, sử dụng công quỹ, tài sản công.

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định về thời hạn kiểm toán như sau:

 • Thời hạn thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra cho đến khi kết thúc hoạt động thanh tra nhà nước đối với đối tượng thanh tra.
 • Thời hạn thanh tra không được quá 60 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Kiểm toán Nhà nước. trường hợp khó khăn, kiểm toán nhà nước quyết định gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định về lập và gửi báo cáo kiểm toán:

 • Kiểm toán nhà nước lập dự thảo báo cáo kiểm toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm toán và gửi đơn vị được kiểm toán để áp dụng.
 • Đơn vị được kiểm toán phải gửi ý kiến ​​bằng văn bản đến Kiểm toán nhà nước trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo;
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán nhà nước gửi báo cáo kiểm toán cho Đơn vị kiểm toán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày tiến hành kiểm tra đối với đối tượng kiểm tra.

Quy định về Tổng Kiểm toán nhà nước

Quy chế Tổng Kiểm toán nhà nước được sửa đổi cho phù hợp với quy định của Hiến pháp; sửa đổi các quy định liên quan đến nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước từ 7 năm xuống còn 5 năm để phù hợp với các chức năng khác của bộ máy Nhà nước, cụ thể:

Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu, miễn bãi nhiệm nghỉ theo yêu cầu của Quốc hội. Thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của cơ quan Kiểm soát nhà nước. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 5 năm theo sự ủy nhiệm của Quốc hội. Tổng Kiểm toán nhà nước được tái cử tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có quy định về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là tài liệu do Kiểm toán nhà nước lập và phát hành để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến ​​nghị về nội dung kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán cũng như các cơ quan, tổ chức sử dụng trong hoạt động của mình. Vì vậy, luật quy định: Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai là bắt buộc đối với đơn vị được kiểm toán về hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công và lao động.

Đồng thời, báo cáo kiểm toán KTNN là căn cứ để Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức sử dụng trong việc quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, quyền hạn của mình và là căn cứ để đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại.

Tải xuống Luật Kiểm toán Nhà nước 2015

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 có nội dung gì nổi bật?”. Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý, mẫu đơn như mẫu đơn ly hôn thuận tình viết sẵn, hy vọng bài viết có ích cho độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn kiểm toán là bao lâu?

Để đảm bảo được kết quả kiểm toán phục vụ kịp thời cho hoạt động của các cơ quan nhà nước có liên quan, pháp luật quy định thời hạn cụ thể, theo Điều 34, thời hạn kiểm toán không quá 60 ngày. Trường hợp phức tạp và cần thiết, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định gia hạn một lần tối đa 30 ngày. Đối với cuộc kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá tính tiết kiệm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công ở cấp quốc gia thường có thời gian kiểm toán dài thì Tổng Kiểm toán nhà nước quy định thời hạn kiểm toán phù hợp.

Quy định về công khai kết quả kiểm toán?

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giám sát hoạt động của Kiểm toán nhà nước và việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các kiến ​​nghị của Kiểm toán nhà nước đối với đơn vị được kiểm toán, báo cáo sau kiểm toán là quy định của pháp luật. Tổng Kiểm toán nhà nước có công bố luật dưới một hoặc nhiều hình thức hay không, ví dụ: họp báo; công bố trên các ấn phẩm chính thống và phương tiện thông tin đại chúng; quảng cáo trên website và các ấn phẩm của Kiểm toán Nhà nước; có mặt tại trụ sở đăng ký của đơn vị được kiểm toán.

5/5 - (1 bình chọn)