Đất có sổ hồng có bị quy hoạch không năm 2023?

280
Đất có sổ hồng có bị quy hoạch không năm 2023?

Quy hoạch sử dụng đất là công việc bắt buộc nếu muốn sử dụng hiệu quả và phân bổ nguồn tài nguyên đất đai phù hợp với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước hiện nay. Nguồn tài nguyên đất đai trong quy hoạch sử dụng đất thường do người dân sử dụng và Nhà nước quyết định việc thu hồi đất đối với các loại đất này. Vì vậy, vấn đề quy hoạch sử dụng đất là một chủ đề rất quan trọng hiện nay. Vậy thì Đất có sổ hồng có bị quy hoạch không năm 2023? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây của Tìm luật để tham khảo thêm nhé!

Đất như thế nào là đất nằm trong kế hoạch quy hoạch?

Căn cứ quy định Luật đất đai năm 2013 quy định rằng:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, phân bổ việc sử dụng đất trên cơ sở nhu cầu về tiềm năng, diện tích, sử dụng đất công nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. khoanh vùng. Kế hoạch phân vùng. bất kỳ vùng kinh tế – xã hội nào, bất kỳ đơn vị hành chính nào trong một thời kỳ xác định.

“Kế hoạch sử dụng đất là sự phân chia thời gian của kế hoạch sử dụng đất được thực hiện trong thời kỳ quy hoạch.”

Theo quy định tại Điều 48 Luật đất đai năm 2013 sửa đổi bổ sung năm 2018 quy định về nguyên tắc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

“2. Toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch phát triển đô thị huyện được công bố công khai sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng tải kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan và Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp hạt của thị trấn, huyện, thị trấn được công bố tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

b) Việc công bố phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

c) Được công bố vào thời điểm quy hoạch sử dụng đất.

Toàn bộ nội dung quy hoạch được công bố công khai sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt theo quy định sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố đồ án quy hoạch cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và công khai nội dung đồ án quy hoạch đến thị xã, quận, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND cấp thị xã.

b) Việc thông báo phải được thực hiện trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và chấp thuận.

c) Các thông báo sẽ được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch phát triển. “

Đất có sổ hồng có bị quy hoạch không năm 2023?

Đất có sổ hồng có bị quy hoạch không năm 2023?

Thứ nhất, Đất có sổ hồng được hiểu là đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất nhằm mục đích công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các quyền khác về đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất/Kế hoạch đất đai được quy định tại Điều 2 Luật Đất đai 2013 như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất cho từng không gian trên cơ sở tiềm năng đất đai, nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. khoanh vùng. Từng vùng kinh tế – xã hội, từng đơn vị hành chính trong một thời kỳ xác định.

Như vậy có thể hiểu quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích khác nhau như: B. Sử dụng đất hợp lý, sử dụng đất theo nhu cầu và khả năng của từng ngành, từng vùng. Sử dụng không gian có kế hoạch cũng là một cách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả cao.
Kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều này có nghĩa là tất cả các loại hình sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Pháp lệnh quy hoạch không gian được áp dụng thống nhất trong cả nước đối với các loại diện tích. Điều này có nghĩa là kể cả người đã được cấp Sổ đỏ hay chưa được cấp Sổ đỏ đều phải sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đất nằm trong quy hoạch có được làm sổ hồng không?

Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lâu dài và có một trong các loại giấy tờ sau đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản là bất động sản khác và không phải nộp tiền sử dụng đất: không được.

a) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời lâm thời, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Xã hội chủ nghĩa trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc đã đăng ký vào sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ pháp lý liên quan đến thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản là bất động sản; Hồ sơ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

đ) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với lô đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà Ủy ban nhân dân cấp thị trấn xác định là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Văn bản thanh lý, định giá nhà liên quan đến bất động sản nhà ở. Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất dưới chế độ cũ;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ”.

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề “Đất có sổ hồng có bị quy hoạch không năm 2023?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Đất đã bị quy hoạch vẫn được hưởng quyền lợi gì?

Các quyền chung của người sử dụng đất bao gồm:
Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;
Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp;
Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp;
Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình;
Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Đất có sổ đỏ nằm trong quy hoạch có được đền bù đất không?

Do đó, trong việc khai hoang, đất khai hoang đã được cấp Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ nhưng chưa được cấp thì người sử dụng đất được bồi thường theo loại đất cùng mục đích sử dụng.
Trường hợp cộng đồng dân cư không có quỹ đất để bồi thường thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền. Giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể.
Nếu đất được cấp Sổ đỏ có diện tích thuộc quy hoạch sau khi cấp sổ thì người sử dụng đất được bồi thường về đất theo nguyên tắc trên.

5/5 - (1 bình chọn)