Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?

59
Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?

Tính thuế diện tích đất tăng là một phương pháp được sử dụng trong nhiều quốc gia để đánh thuế các tài sản bất động sản, đặc biệt là đất đai, khi diện tích đất tăng lên sau một thời gian nhất định. Phương pháp này thường được áp dụng để kiểm soát việc sử dụng đất và đảm bảo sự công bằng trong việc chia sẻ lợi ích từ sự tăng giá của đất đai. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?” của Tìm luật.

Diện tích đất tăng thêm so với sổ đỏ có chịu thuế  không?

Việc quản lý và kiểm soát diện tích tăng thêm là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và sử dụng đất một cách hiệu quả. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần thiết lập các quy định và chính sách rõ ràng để định rõ quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất và điều kiện để thực hiện các dự án mở rộng hoặc tăng diện tích.

Theo khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ như sau:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?

Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. Trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu cấp giấy chứng nhận diện tích đất tăng thêm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, nếu diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì người sử dụng đất cần phải nộp thuế đất theo giá trị của diện tích đất mới. Các chi phí liên quan đến đo đạc, lập giấy tờ pháp lý cũng cần phải chi trả.

Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?

Diện tích tăng thêm có thể có những ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế và xã hội. Nó có thể tạo ra cơ hội phát triển, tăng cường hoạt động kinh doanh và tạo việc làm mới. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra các vấn đề như sự cạnh tranh sử dụng đất, tăng giao thông và hạ tầng, và ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Vì thế pháp luật có quy định về việc nộp tuế cho phần diện tích tăng thêm.

Thuế diện tích đất tăng thêm trên sổ đỏ, sổ hồng được tính theo quy định của pháp luật về thuế đất. Khi có sự thay đổi diện tích đất trên sổ đỏ hoặc sổ hồng, chủ sở hữu đất cần phải nộp thuế đất tăng thêm cho diện tích đó. Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm trên sổ đỏ, sổ hồng được quy định theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công thức tính thuế diện tích đất tăng thêm là:

Thuế tăng thêm = diện tích đất tăng thêm x giá đất được tính theo quy định của địa phương x tỷ lệ thuế suất.

Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?

Trong đó:

  • Diện tích đất tăng thêm được tính bằng mét vuông.
  • Giá đất được tính theo quy định của địa phương. Đối với đất ở nông thôn, giá đất được tính theo giá đất nông nghiệp trung bình của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Đối với đất ở đô thị, giá đất được tính theo giá đất thương mại tại thời điểm đó.
  • Tỷ lệ thuế suất được quy định bởi địa phương, thường từ 0,03% đến 0,15%.

Chủ sở hữu đất cần nộp số tiền này để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tính được giá trị của diện tích đất tăng thêm, người dân phải nộp thuế theo mức thuế đất quy định tại địa phương. Mức thuế này thường được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị đất đã được xác định.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp được hưởng miễn, giảm thuế đất tùy theo quy định của pháp luật. Ví dụ như các trường hợp sau:

  • Những người có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách.
  • Những diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.
  • Những diện tích đất của các tổ chức, cá nhân có công trình xã hội hóa (như nhà thờ, chùa, bệnh viện, trường học…).
  • Những trường hợp đất bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc các sự kiện khác.

Tuy nhiên, để được miễn, giảm thuế đất như trường hợp trên, người dân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục được quy định tại địa phương.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Tìm Luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Cách tính thuế diện tích đất tăng thêm như thế nào?” Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ khác thông tin pháp lý khác liên quan, các tin tức, mẫu đơn pháp lý chuẩn xác, cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, vui lòng cập nhật trang web để nắm bắt được thông tin, tình hình pháp lý mới nhất phục vụ cho các vấn đề trong cuộc sống. 

Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân có diện tích đất tăng thêm là gì?

Diện tích đất thực tế khác so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp gồm 03 nguyên nhân chủ yếu sau:
Do đo đạc chưa chính xác: Nguyên nhân này được thể hiện qua việc ranh giới thửa đất không thay đổi nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.
Do người sử dụng đất lấn, chiếm.
Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.
Với mỗi nguyên nhân đất tăng thêm so với Sổ đỏ thì cách xử lý và tiền phải nộp nếu được cấp Giấy chứng nhận là khác nhau.

Cách xử lý cấp sổ khi diện tích đất tăng thêm khi ranh giới thửa đất không thay đổi như thế nào?

Nếu ranh giới thửa đất không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật Đất Đai năm 2013. Điều này có nghĩa là người sử dụng đất sẽ phải nộp thêm tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.
Những nguyên tắc này giúp bảo đảm tính chính xác và minh bạch của quyền sử dụng đất và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về diện tích đất, người sử dụng đất có thể yêu cầu cơ quan chức năng đo đạc lại để xác định diện tích đất thực tế. Khi ranh giới của một thửa đất không thay đổi, nếu đủ điều kiện cấp, người sở hữu sẽ được cấp Giấy chứng nhận cho diện tích tăng thêm. Điều này áp dụng cho trường hợp chưa có Giấy chứng nhận được cấp lần đầu hoặc đổi Giấy chứng nhận cho trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận lần đầu.

5/5 - (1 bình chọn)